Garanti

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Zircon Corporation (”Zircon”) garanterar att produkten är fri från material- och fabrikationsfel vid leverans. Garantin täcker fel på produkten som beror på material- och/eller fabrikationsfel inom 24 månader från inköpsdatum. En produkt som under garantitiden på köparens bekostnad lämnas till inköpsstället tillsammans med daterat inköpskvitto repareras eller byts ut efter Zircon’s eget gottfinnande. Garantin är begränsad till de elektroniska kretsarna och höljet på produkten, och gäller inte om felet uppstår på grund av vanvård, ingrepp, onormalt slitage eller olyckshändelse. Garantin ersätter alla andra garantier, bestämmelser och villkor avseende produkten, oavsett om sådana lämnats uttryckligen eller underförstått. Utöver dessa garantiåtaganden kan inga andra krav ställas på Zircon. Garantin gäller under 24 månader från inköpsdatum.

ZIRCON TAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR SKADOR ELLER PROBLEM SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER SOM EN KONSEKVENS AV INNEHAV, ANVÄNDNING AV ELLER FELAKTIG FUNKTION PÅ PRODUKTEN.