Finna metall och elledningar med interaktiv kalibrering

Både skanning efter metall och elledningar i våra verktyg har interaktiv kalibrering, vilket innebär att du kan ställa in verktygets känslighet beroende på hur svårt ditt mål är att lokalisera. Om målet är långt in i väggen skall verktyget kalibreras så att det görs så känsligt som möjligt för att det skall kunna finna målet. Om det gäller ett större eller ytligare beläget mål ger dock maximal sensitivitet ett för stort ”målområde” kring själva sökplatsen och du kan då enkelt begränsa sökningen med hjälp av nedanstående steg så att du finner föremålet du söker.

För maximal känslighet vid sökning efter metall eller elledningar ska verktyget kalibreras i luften. Ställ om verktyget till metallskanning eller strömläge beroende på vad du söker efter. Håll verktyget borta från väggen, slå på det och vänta tills kalibreringen är klar. Sätt sedan verktyget mot väggen och börja skanna.

Steg 1

Steg 1

När du närmar dig ett metallföremål eller en strömförande elledning ökar antalet staplar på displayen och om avläsningen är särskilt stark hörs dessutom en ljudsignal och SpotLite®-markören tänds. (Bild 1) Detta betyder inte nödvändigtvis att du är rakt ovanför målet. Om verktyget är alltför känsligt kan det känna av föremålet på flera centimeters avstånd. Markera punkten där du först fick den starkaste avläsningen (indikeras av flest staplar på displayen eller av verktygets signaleringssystem). Fortsätt sedan att föra verktyget i samma riktning längs väggen tills signalen upphör eller antalet staplar minskar. Upprepa i motsatt riktning tills du får en stark avläsning eller signal igen och markera då den andra punkten.

Du har nu är två markeringar som indikerar ytterkanterna av en ”zon” kring ditt mål. Metall- eller strömföremålet finns mellan dessa två markeringar men om du vill komma närmare kan du kalibrera om verktyget för att få ett mer exakt resultat.

Steg 2

Steg 2

WSätt verktyget mot väggen, ovanpå en av de markeringar du gjorde, och slå på det. (Bild 2) Nu har verktyget kalibrerats närmare metall- eller strömföremålet, så det kommer vara mer selektivt i skanningen och därmed ge en mer exakt placering.

Steg 3

Steg 3

Upprepa stegen i den första skanningen och dra verktyget längs väggen mot mitten av ”zonen”. Markera punkten där verktygets signal aktiveras, fortsätt att dra verktyget och markera igen där signalen upphör. Nu har du en andra, mindre målzon med metallföremålet eller elledningen i mitten (Bild 3).

Du kan upprepa stegen ovan så många gånger du vill för att begränsa området. Ju närmare ett metall- eller strömföremål verktyget kalibreras, desto mer selektivt (exakt) blir sökningen.